Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/31/d437297525/htdocs/gruporeycon/wp-includes/theme.php on line 629

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/31/d437297525/htdocs/gruporeycon/wp-includes/theme.php on line 629
Polityka Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej « Grupo Reycon
Teléfono: +34 957 324 772

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej

Jednym z podstawowych celów dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest dziś uwzględnienie wszystkich aspektów, które pozwalają zakwalifikować nas jako firmę odpowiedzialną społecznie. Właściwy rozwój gospodarczy musi przebiegać w zgodzie ze zobowiązaniem społecznym oraz poszanowaniem środowiska naturalnego w taki sposób, że spełnione są aktualne potrzeby bez podejmowania zobowiązań odnośnie potrzeb przyszłych, co stanowi wkład w zrównoważony rozwój wraz z wykorzystaniem w samym przedsiębiorstwie części wytworzonego zysku.

Responsabilidad Social Corporativa

Reycon stawia na rozwój zarządzania na zasadach społecznej odpowiedzialności. Zarząd REYCON opracował i wdrożył Politykę Społecznej Odpowiedzialności rozumianą jako zespół dyrektyw i ogólnych celów stanowiących wyznaczniki dla działań REYCON w związku z odpowiedzialnością wobec Spełeczeństwa.

W tym sensie Reycon zobowiązuje się do:

 • Ulepszania systemu zarządzania umożliwiającego osiągnięcie stałego wzrostu Odpowiedzialności Społecznej.
 • Spełnienia przepisów krajowych i norm prawa międzynarodowego.
 • Przestrzegania polityki równości szans w zatrudnieniu pracowników, równego traktowania, ochrony prywatności, swobody wypowiadania opinii, zagwarantowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, przeprowadzanie koniecznych szkoleń, stabilności zatrudnienia, stosowania zasady sprawiedliwego wynagradzania jak również unikania wszelkich form nacisku psychologicznego.
 • Promowania u wszystkich pracowników najwyższego stopnia solidarności, odpowiedzialności i udziału w życiu przedsiębiorstwa.
 • Zaoferowania swoim klientom usługi wysokiej jakości, wykonanej terminowo, prowadzenia dla klientów doradztwa, aby ich otoczenie pracy było bezpieczne, zachowywania wymaganej poufność i zapewnienia ochrony ich danych, przyjecia postawy otwartości i dysponowania procedurami dla obsługi sugestii i reklamacji.
 • Prowadzenia doradztwa dla swoich dostawców, aby ich zarządzanie soełniało politykę społeczej odpowiedzialności, określania kontaktów korzystnych dla obu stron, kontaktów nieskrępowanych, na zasadzie poszanowania stron, jak i utrzymania wymaganej poufności i poszanowania tajemnicy ich danych.
 • Nie stosowania praktyk nielojalnej konkurencji i nie rozpowszechniania tendencyjnych informacji ze szkodą dla konkurencji naszego Przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenia i administrowania kontaktów na zasadach przejrzystości, szczerości i współpracy.
 • Prowadzenia w Organizacji działań szkoleniowych, badawczych na rzecz upowszechnienia i poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i reintegracji zawodowej obywateli wraz z prowadzeniem działań obejmujących system ciągłej poprawy Zarządzania Środowiskiem.
 • Zapewnienia komunikacji społecznej w oparciu o kryteria przejrzystości, rozwijając relację współpracy z organami władzy oraz prowadzenia otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami, uczestnikami tej polityki.
 • Skuteczego i efektywnego zarządzania, godząc działalność przedsiębiorstwa wraz z realizacją misji Odpowiedzialności Społecznej.

  

Logo Andalucia

Certificaciones

Logo Certificados Calidad